Psychoterapeutický výcvik - kokmunita KOV - SUR, s.r.o.

Otvíráme 8. výcvikovou komunitu KOV–SUR, s.r.o.

Nabízíme akreditovaný komplexní výcvik v psychoterapii v systému SUR.

Zaměření je dynamická a hlubinná psychoterapie. Navazujeme na tradici výuky psychoterapie zážitkovou formou v komunitě založenou Skálou, Urbanem a Rubešem v systému SUR.

KOV–SUR, s.r.o., KOV 8 je sebezkušenostní výcvik v rozsahu 600 hodin, na který navazuje zvlášť teorie v tzv. Školičce SUR a supervize u komunitních supervizorů SUR.

      Komplexní psychoterapeutický výcvik je vhodný pro zájemce s VŠ a středním vzděláním, pro lidi v pomáhajících profesích jako jsou psychologové, lékaři, sociální a zdravotničtí pracovníci, speciální pedagogové, učitelé a starší studenti příslušných oborů nad 23 let.

     Výcvik je také vhodný pro pracovníky neziskových a humanitárních organizací a občanských sdružení, kteří působí v pomáhajících profesích, pro pracovníky z rezortů sociálních věcí, spravedlnosti, zdravotnictví, školství.

     Výcvik jako forma psychoterapeutického vzdělání byl schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, Psychiatrickou společností ČLS JEP, Asociací klinických psychologů ČR a Sdružením pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii SUR. 

     Délka trvání výcviku je 5 let. 600 výcvikových hodin je rozloženo do 120 hodin ročně ve formě 3 setkání (2 týdny a jeden víkend). Školné činí cca 155 Kč za hodinu výcviku. Zaměstnavatel se může podílet na pokrytí nákladů či části nákladů školného, když se jedná o kontinuální vzdělávání pracovníka v rámci profesního doškolování (v sociální sféře, ve zdravotnictví, ve školství, v rezortu spravedlnosti a vnitra)  

     Výcvik nabízí lidskou pracovní zkušenost ze stálého členství v uzavřené malé skupině o cca 12 členech, vedené 2 lektory (mužem a ženou) v komunitě, kde souběžně pracují 2-3 malé výcvikové skupiny vedené párovými lektory a výcvikovým týmem.

     Obsahem skupinové a komunitní výcvikové práce je reflexe vlastní životní cesty, budování náhledu na rodinné kořeny, chápání vlastního osobnostního vývoje a profesní dráhy a mezilidských vztahů. Sebepoznání se děje na základě zpětných vazeb, které vzniknou v malé skupině a v komunitě.

     Výcvikový tým tvoří profesionálně pracující psychoterapeuti a psychologové s atestacemi a výcviky a mnohaletou praxí s klienty a pacienty. Všichni lektoři mají dlouhodobou zkušenost s vedením výcviků SUR a pracují v profesi psychoterapeutů.  

    Výcviková komunita KOV 8 má své specifikum v zařazení neverbálních metod (arteterapie, muzikoterapie, pohybová a taneční terapie, psychodrama, relaxační a imaginační metody, psychogymnastika a psychopantomima, mapování a modelování rodinných struktur), a to vše v 

kontextu dynamické a hlubinné psychoterapie.  Seznámíte se s mapou rodiny, čárou života, typologií životních a rodinných rolí prostřednictvím modelování skulptur s účastníky ve své malé výcvikové skupině (do 12 osob).  2-3 výcvikové skupiny – podle počtu přijatých frekventantů-vždy 

vedené 2 párovými lektory tvoří dohromady výcvikovou komunitu a v ní probíhá ranní rozcvička,ranní komunitní setkání, nácvik relaxace a večerní klub. Každý den jsou vždy 3 pracovní setkání jednotlivých skupin (1 skupina tematická). Všechny aktivity lze aplikovat v práci s klienty.  

   Zájemci o výcvik zašlete současně přihlášku na adresu zástupce komunity KOV-SUR, s.r.o.,

KOV 8:   frantisek.kucera@tiscali.cz.  

     Přihláška má obsahovat 5 stránkový životopis s rodinnými a profesními údaji a 1 stranu motivačního dopisu o důvodech přihlášení se do výcviku.

     Výběrové řízení proběhne v květnu 2016 – termín Vám bude včas oznámen. O přijetí či nepřijetí budou účastníci včas informováni mailem.

     Výcvik bude zahájen na podzim 2016 prvním týdenním pracovním soustředěním.

 

Na spolupráci se těší celý výcvikový tým KOV-SUR s.r.o. komunita KOV 8 

PhDr.  Miroslav Vyhnálek ,

PhDr. František Kučera mail: frantisek.kucera@tiscali.cz mobil: 604 236 331                        

PhDr. Jana Procházková, PhDr. Marie Pečená, PhDr. Jan Lukány další lektoři